Thuiszorg ontvangen van een professionele thuiszorgmedewerker is niet gratis. Als blijkt (bijvoorbeeld op verzoek van een specialist in het ziekenhuis of omdat bepaalde dingen, zoals zelf douchen, niet meer gemakkelijk gaan) dat een cliënt thuiszorg nodig heeft, dan moet er eerst financiering uit de AWBZ of WMO (of allebei) worden aangevraagd, afhankelijk van wat voor soort thuiszorg nodig is. De cliënt kan deze financiering zelf aanvragen of een tussenorganisatie kan het regelen.

Thuiszorg wordt momenteel vergoed uit één of een combinatie van drie mogelijkheden:

AWBZ: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

 

Vergoedt:

  • begeleiding op het vlak van zelfregie over het dagelijks leven
  • persoonlijke verzorging (bijv. hulp bij douche)
  • verpleging door een verpleegkundige

Vergoeding van deze vormen van thuiszorg is mogelijk op indicatie van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Volwassenen betalen een inkomensafhankelijke, eigen bijdrage voor AWBZ-gefinancierde zorg.

WMO: Wet Maatschappelijke Ondersteuning


Vergoedt:

  • huishoudelijke verzorging zoals schoonmaken
  • hulpmiddelen, zoals een rolstoel, tillift, e.d.

Vergoeding van deze vorm van thuiszorg is mogelijk op indicatie van de gemeente. Volwassenen betalen een inkomensafhankelijke, eigen bijdrage voor WMO-gefinancierde zorg.

Eigen betalingen

 

 

 

Cliënten moeten zelf aanvullende diensten betalen zoals waskosten, maaltijdservice, etc.

Het CIZ (voor de AWBZ) of de gemeente (voor de WMO) bepaalt of de aanvrager inderdaad recht heeft op thuiszorg. Indien dit het geval is, dan neemt het CIZ en/of de gemeente contact op met de thuiszorgorganisatie van de voorkeur van de cliënt (of met het zorgkantoor indien geen voorkeur is opgegeven) en geeft door welke zorg de cliënt nodig heeft en op welke dagen. Vervolgens beoordeelt de planner van de thuiszorgorganisatie wie hoofdverantwoordelijke wordt en welke zorgverleners -op welke niveaus- de cliënt zorg moeten gaan verlenen. De hoofdverantwoordelijke maakt op zeer korte termijn een afspraak met de cliënt voor een intakegesprek en maakt een cliëntendossier aan. In principe kan er dan dezelfde of volgende dag nog met zorgverlening begonnen worden.

Het kan ook zijn dat de cliënt bij het aanvragen van de indicatie heeft aangegeven dat hij of zij graag zelf wil regelen wie zorg, hulp en begeleiding geeft. Dan neemt het CIZ en/of de gemeente geen contact op met de thuiszorgorganisatie, maar met het zorgkantoor. Het zorgkantoor voert dan met de cliënt een indicatiegesprek, kent een PGB toe (PersoonsGebonden Budget; een vast bedrag per maand waarmee de cliënt zelf zorg kan inkopen van een thuiszorgorganisatie of van een mantelzorger) en de cliënt kan zelf regelen wie zijn/haar zorg verleent.

Momenteel wordt er veel bezuinigd in de zorg. Dit heeft grote gevolgen voor de financiering van de thuiszorg. Wat er allemaal gaat veranderen is te lezen in de PDF.

Update 12 mei 2014: Recent publiceerde Vilans de infographic ‘Hervorming zorg en ondersteuning’. Hierin wordt een overzicht gegeven hoe de structuur van zorg en ondersteuning in de gemeente er in 2015 uit gaat zien. Wat valt straks onder welke wet en uit welke potjes worden de kosten betaald?